შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“ დებულება 

საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“ არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების ინსტრუქცია


საგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესი

განათლების მართვის ელექტრონული სისტემის ელ.პროგრამის - რეესტრის წარმოების ინსტრუქცია

ბიბლიოთეკის დებულება 

საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის ინსტრუქცია

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია - ინსტრუქცია

პროფესიული სტუდენტის დებულება

საზოგადოებრივი კოლეჯი „ელიტი“


მენიუ

სოც მედია