შ.პ.ს. "საზოგადოებრივი კოლეჯი ელიტი" დებულება

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი" პროფესიული სტუდენტის დებულება

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი" საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის ინსტრუქცია

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია - ინსტრუქცია

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი" საგანმანათებლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესი

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი" ბიბლიოთეკის დებულება


განათლების მართვის ელექტრონული სისტემის ელ. პროგრამის - რეესტრის წარმოების ინსტრუქცია

საზოგადოებრივი კოლეჯი "ელიტი"  არაფორმალური  პროფესიული განათლების აღიარების ინსტრუქცია


მენიუ

სოც მედია