დარეჯან ზოსიაშვილი

  • საარქივო საქმის, საოფისე საქმიანობის, საქმისწარმოების და დოკუმენტბრუნვის, საქმისწარმოების და საოფისე ორგტექნიკის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 15/02/1954
  • darejani54@mail.ru
განათლება: 
ქ. თბილისის მანქანაზე წერისა და სტენოგრაფიის რესპუბლიკური სასწავლებელი; 
ქ. ქუთაისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი-წარმოების ეკონომიკის მართვის სპეციალობა.
პროფესიული გამოცდილება: 
ქ. თბილისის ვაჭრობის სამმართველოს აპარატში-კანცელარიის უფროსი; 
ქ. თბილისის შემნახველი სალაროს აპარატში - კანცელარიისა და კადრების ხელმძღვანელი 1970-1973 წ.წ.
ქ. ქუთაისის ს.მ. კიროვის სახ. სამკერვალო ფაბრიკა - სხვადასხვა თანამდებობებზე 1973 – 1993 წ.წ.
დასავლეთ საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო ფონდის კანცელარიის მუშაკი 1993 – 1997 წ.წ.
პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრში ოფისის მენეჯერის პედაგოგი 2003 – 2005 წ.წ.
საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იმერეთის ფილიალი - ოფისისა და პროგრამების მენეჯერი 2000 – 2010  წ.წ.
პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის „ოფისის მენეჯერის“ პედაგოგი 2007 წლიდან დღემდე
შპს „კონსულტანტ-პროფესიონალის“ მენეჯერი/ ბუღალტერი 2006 წლიდან დღემდე
შპს „კომერციალისტის“ დირექტორი 2008 წლიდან დღემდე
ჩატარებული ტრენინგი: 
ქ. თბილისის ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი - ოფისის მართვა 2005 – 2008 წ.წ.
ახალციხე - განათლების სახლი - ოფისის მართვა 2008 წ. 
თანაავტორობით გამოცემული სახელმძღვანელო: 
„როგორ გავხდეთ ოფისის მენეჯერი“ - ორი გამოცემა
 

დარეჯან  ზოსიაშვილი