სოფიო ჩუბინიძე

  • ქართული ენის პროფესიული განათლების მასწვლებელი
  • 24/05/1978
  • sofiko-mas@mail.ru
განათლება: 
1995 – 1999 წწ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის სრული კურსი. 
1999 – 2001 წწ.  ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სრული კურსი. 
სამუშაო გამოცდილება: 
2002 – 2004 წწ. ეკონომიკურ ლიცეუმში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი; 
2004 წლიდან ქუთაისის მრავალდარგოვან კოლეჯში „სტარტი“ ფსიქოლოგიის პედაგოგი;
2012 – 2014 წწ. საზოგადოებრივი კოლეჯი „ეტალონი“ ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი; 
2013 – 2014 წწ. საზოგადოებრივი კოლეჯი „ეტალონი“ - ბიბლიოთეკარი.
სერტიფიკატები:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოსწავლეთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - მასწავლებლის სერტიფიკატი;
პროფესიული გადამზადებისა და პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები: 1. ინგლისური ენა, 2. პროფესიული ორგანიზაცია, 3. კომპიუტერული უნარჩვევები; 
ტრეინინგებისა და დასაქმების ცენტრი - „ბიზნესის სისტემაში“ ფსიქოლოგიის სრული კურსი. 

სოფიო  ჩუბინიძე